Banner Ambulance service

過江龍救車服務

有沒有試過一開車撻唔著引擎?!周圍又沒有人在附近可求救!call 拖車又太過貴!

快啲打嚟搵我哋幫手啦!我哋有專業過江龍救車團隊遍佈香港,九龍,新界,總有一個喺你附近.無論私家車,七人車或者Van仔都沒有難度。只需立即撥打電話15-20分鐘內就會幫到你.

過江龍救車搭電